BOLIGGRUNDE

Forurening på boliggrunde

Forurenet jord i haven er ofte ikke så alvorlig, at jorden skal fjernes.

Jord i byområder er tit lettere forurenet på grund af bilers udstødning og tidligere tiders udledninger af røg og støv. Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er lille sammenlignet med mange andre risikofaktorer, vi udsættes for i hverdagen.

Jord i haven kan også være forurenet, hvis der fx er bygget en bolig på en tidligere erhvervsgrund. Ofte er det ikke et problem at bo på en grund, selv om jorden er forurenet. På 2 ud af 3 boliggrunde hører forureningen nemlig til i den lette ende af skalaen, hvor der ikke er nogen eller kun en minimal sundhedsrisiko. Risikoen kan mindskes ved at undgå kontakt med den forurenede jord.

Forurenet jord i haven er derfor sjældent så alvorlig, at den skal fjernes. Regionen skal dog stadig kortlægge den forurenede boliggrund, så der er styr på forureningen.

Forurening i indeluften prioriteres højt

Indeluften i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening, fordi nogle forurenende stoffer kan trænge ind i huse. Fx gennem revner og sprækker i gulve og vægge, ved rørgennemføringer, gennem hulrum og trappeopgange.

Problemer i indeluften skyldes tit forurening med klorerede opløsningsmidler, som let fordamper og giver problemer mange år efter, at brugen er ophørt. Forurening med klorerede opløsningsmidler er svær at fjerne helt. Løsningen kan være at etablere ventilation under gulvet, som forhindrer dampe i at trænge op i boligen.

Forurening i indeluften prioriteres højt af regionerne, da ingen kan lade være med at trække vejret, mens det er lettere at undgå kontakt med forurenet jord. Regionerne driver 160 tekniske anlæg, der sikrer indeluften på forurenede boliggrunde.

Nuanceringssystemet fortæller om risikoen

Regionerne har et system, der inddeler jordforurening på boliggrunde i 3 kategorier. Systemet hedder nuanceringssystemet og skal gøre det lettere for alle at forholde sig til risikoen ved forureningen på en boliggrund. Nuanceringssystemet er en slags tilstandsrapport for den forurenede boliggrund.

Nuanceringssystemets 3 kategorier:

  • F0: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have.
  • F1: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis enkle råd følges.
  • F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have.

F2 betyder, at forureningen enten ikke er undersøgt tilstrækkeligt til, at regionen kan vurdere risikoen, eller at forureningen kan udgøre en risiko. Risikoen skal derfor afklares nærmere, og forureningen skal eventuelt renses op.

6.475 forurenede boliggrunde er nuanceret ved udgangen af 2022. På 2 ud af 3 grunde har forureningen ingen betydning for brug af hus og have.

Ejere har ret til boligundersøgelse

Ejeren af en boliggrund, der er kortlagt som muligt forurenet, har ret til at få grunden undersøgt af regionen inden for 1 år, hvis ejeren beder om dette. Undersøgelsen betales af regionen og er derfor gratis for boligejeren.

Undersøgelsen afklarer, om der er forurenet eller ej. Hvis der er forurenet, opretholdes kortlægningen, og regionen fortæller, om der skal ske yderligere. Det afhænger af, om der er en sundhedsrisiko eller ej. Hvis der ikke er forurenet, annulleres kortlægningen.

Værditabsordningen kan hjælpe

Værditabsordningen giver ejeren af en forurenet boliggrund mulighed for at få fremskyndet indsatsen mod forurening. Boligejeren skal have købt grunden uden at kende til forureningen, og forureningen skal udgøre en risiko for brug af hus og have.

Boligejeren skal betale en lille del af udgifterne, mens størstedelen af pengene til indsatsen med at undersøge og rense op kommer fra staten.

Regionerne undersøger og håndterer forureningerne i takt med, at staten bevilger penge til undersøgelse eller oprensning. Forureningen fjernes sjældent helt – kun den del, der udgør en risiko over for boligen.

Formålet med ordningen er, at forurenede boliggrunde kan sælges og belånes på rimelige vilkår.

Status for indsatsen på boliggrunde

Regionerne har ved udgangen af 2022 vurderet og undersøgt 57.400 boliggrunde i forhold til forurening.

3 ud af 4 boliggrunde er enten frikendt for forurening, eller det vurderes, at forureningen ikke udgør en risiko (forureningskategori F0 eller F1). Regionernes indsats i forhold til boligen afsluttes derfor.

Resten af grundene er omfattet af regionernes indsats og skal undersøges nærmere og eventuelt renses op.

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation