Vandmiljø

Vandmiljøet undersøges

400 forurenede grunde undersøges for at afklare risikoen over for vandmiljøet.

Jordforurening kan være et problem for vandmiljøet, hvis forureningen siver fra jorden og ud i søer, vandløb og kystvande.

De forurenende stoffer kan fx være klorerede opløsningsmidler, olie, benzin, tungmetaller, PFAS og pesticider. Stofferne kan stamme fra tidligere lossepladser, maskinindustri, renserier m.v.

Regionerne har gennemgået næsten 40.000 kortlagte grunde i hele Danmark og udpeget mere end 1.200 jordforureninger, som potentielt kan påvirke vandløb, søer og kystvande med miljøfarlige stoffer.

400 af risikogrundene undersøges i 2021 og 2022 for at afklare, om forureningerne har spredt sig og udgør en risiko for vandmiljøet.

Undersøgelser ​​af forureninger

Undersøgelserne udføres i eller tæt på det vandløb, den sø eller den kyst, som kan være påvirket af jordforurening. Prøverne udtages der, hvor påvirkningen forventes at være størst. De parametre, der undersøges for, og måden prøverne udtages, er forskellige for vandløb, søer og kystvande.

Vurderingen af, om påvirkningen af vandmiljøet skyldes en jordforurening, sker ud fra resultaterne af undersøgelsen og en række data om fx vandkvalitet og geologi.

Foreløbige resultater
111 vandløbsstrækninger er undersøgt for forurening i 2021. I halvdelen af dem er grænseværdien for mindst ét miljøfarligt stof overskredet, og forureningen vurderes at udgøre en risiko.

I de vandløbsstrækninger, hvor der er påvist forurening over grænseværdierne, skyldes den i 7 ud af 10 tilfælde helt eller delvist en jordforurening. I resten af vandløbsstrækningerne med forurening kommer forureningen ikke fra en forurenet grund, eller det er uafklaret, hvor forureningen kommer fra.

En samlet opgørelse af resultaterne af de undersøgelser, der er udført i søer og langs kyster i 2021 foreligger endnu ikke.

Hvis der e​​r risiko
Når undersøgelserne er gennemført, tager regionerne og staten stilling til, hvad der skal ske med de forureninger, som udgør en risiko for vandmiljøet.

Regionerne har indtil nu undersøgt

111

Vandløbsstrækninger for forurening. I 29 af strækningerne er der påvist forurening med PFAS-stoffer.

Plan for beskyttelse af​​ vandmiljøet

Europas vand er beskyttet af EU’s Vandrammedirektiv, der bl.a. indebærer, at indholdet af miljøfarlige stoffer ikke må overstige fastsatte miljøkrav.

Vandområdeplanerne indeholder opskriften på, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen i EU’s Vandrammedirektiv – altså hvordan vi vil forbedre det danske vandmiljø i søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Regionernes arbejde med at beskytte vandmiljøet mod påvirkning fra jordforurening skal sammen med andre faktorer som spildevand, næringsstoffer og pesticider fra landbruget inddrages i vandområdeplanerne.

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation