9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Samarbejde om de bedste løsninger

Der er stor værdi i erfaringsudveksling, sparring og fælles udvikling af løsninger

Regionerne har en mangeårig tradition for at samarbejde om løsning af opgaverne på jordforureningsområdet. Derfor er der etableret projektgrupper og netværker til at koordinere opgaver og aktiviteter på tværs af regionerne.

Det tætte samarbejde har bl.a. ført til, at regionerne har taget initiativ til, at grundvandet i dag analyseres for en række pesticider, som ikke tidligere var med i statens måleprogram.

Når nye metoder og teknologi udvikles i en region eller i regionernes fælles netværk af forurenede testgrunde, kommer resultaterne alle til gavn – ikke kun den eller de regioner, der har igangsat og gennemført det konkrete projekt

Samarbejdet sker også på tværs af myndigheder, vandforsyninger, vidensinstitutioner og erhvervslivet. En model til dette er at indgå partnerskaber, så viden og ressourcer udnyttes optimalt.

Læs mere om partnerskaber i publikationen “Overblik og prioritering”.

Optimering og effektivisering

Regionerne arbejder hele tiden med at effektivisere og optimere den måde opgaverne løses på for at få mest sundhed og miljø for de penge, der er til rådighed, og for en endnu højere kvalitet i opgaveløsningen og borgeroplevelsen. Opgaverne nytænkes for at udvikle den rådgivning og service, der stilles til rådighed for alle borgere i Danmark, fx at få oplysninger om forurenede grunde via digitale løsninger på regionernes hjemmesider.

Regionerne bruger fx det samme it-system til registrering af oplysninger om de tusinde forurenede grunde. Det gør det hurtigt og nemt at udveksle oplysninger og stille data til rådighed for offentligheden.

Udbud og udlicitering af opgaver

Regionerne afvejer løbende, hvilke opgaver der med fordel kan udliciteres til andre, og hvilke opgaver der kan udbydes i fællesskab for at spare penge, fx fælles udbud af laboratorieanalyser og drift og udvikling af it-systemer.

En stor del af opgaverne løses i dag ved hjælp af de ydelser, regionerne køber hos miljøfirmaer og entreprenører, fx det praktiske med at udtage prøver af jord og vand, fjerne forurenet jord og etablere tekniske oprensningsanlæg. 2/3 af de penge, der årligt bruges på jordforureningsområdet, går netop til indkøb af ydelser hos miljøfirmaer, entreprenører og laboratorier. Resten bruges internt i regionerne til behandling og vurdering af forureningssager, tilladelser, udbud, projektstyring, planlægning og prioritering.

5/9