9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Forurening på boliggrunde

Forurenet jord i haven er ofte ikke så alvorlig, at jorden skal fjernes.

Jord i byområder er tit lettere forurenet på grund af bilers udstødning og tidligere tiders udledninger af røg og støv. Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er lille sammenlignet med mange andre risikofaktorer, vi udsættes for i hverdagen.

Jord i haven kan også være forurenet, hvis der fx er bygget en bolig på en tidligere erhvervsgrund. Ofte er det ikke et problem at bo på en grund, selv om jorden er forurenet. På 2 ud af 3 boliggrunde hører forureningen nemlig til i den lette ende af skalaen, hvor der ikke er nogen eller kun en minimal sundhedsrisiko. Risikoen kan mindskes ved at undgå kontakt med den forurenede jord.

Forurenet jord i haven er derfor sjældent så alvorlig, at den skal fjernes. Regionen skal dog stadig kortlægge den forurenede boliggrund, så der er styr på forureningen.

Forurening i indeluften prioriteres højt

Indeluften i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening, fordi nogle forurenende stoffer kan trænge ind i huse. Fx gennem revner og sprækker i gulve og vægge, ved rørgennemføringer, gennem hulrum og trappeopgange.

Problemer i indeluften skyldes tit forurening med klorerede opløsningsmidler, som let fordamper og giver problemer mange år efter, at brugen er ophørt. Forurening med klorerede opløsningsmidler er svær at fjerne helt. Løsningen kan være at etablere ventilation under gulvet, som forhindrer dampe i at trænge op i boligen.

Forurening i indeluften prioriteres højt af regionerne, da ingen kan lade være med at trække vejret, mens det er lettere at undgå kontakt med forurenet jord. Regionerne driver 160 tekniske anlæg, der sikrer indeluften på forurenede boliggrunde.

Ejere har ret til boligundersøgelse

Ejeren af en boliggrund, der er kortlagt som muligt forurenet, har ret til at få grunden undersøgt af regionen inden for 1 år, hvis ejeren beder om dette. Undersøgelsen betales af regionen og er derfor gratis for boligejeren.

Undersøgelsen afklarer, om der er forurenet eller ej. Hvis der er forurenet, opretholdes kortlægningen, og regionen fortæller, om der skal ske yderligere. Det afhænger af, om der er en sundhedsrisiko eller ej. Hvis der ikke er forurenet, annulleres kortlægningen.

Værditabsordningen kan hjælpe

Værditabsordningen giver ejeren af en forurenet boliggrund mulighed for at få fremskyndet indsatsen mod forurening. Boligejeren skal have købt grunden uden at kende til forureningen, og forureningen skal udgøre en risiko for brug af hus og have.

Boligejeren skal betale en lille del af udgifterne, mens størstedelen af pengene til indsatsen med at undersøge og rense op kommer fra staten.

Regionerne undersøger og håndterer forureningerne i takt med, at staten bevilger penge til undersøgelse eller oprensning. Forureningen fjernes sjældent helt – kun den del, der udgør en risiko over for boligen.

Formålet med ordningen er, at forurenede boliggrunde kan sælges og belånes på rimelige vilkår.

1/10