Nøgletal

9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Nøgletal for 2021

Tabel 1. Status for kortlægning

Antal muligt forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 1) og antal forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 2) er opgjort dels som det samlede antal ved udgangen af 2021 og dels som det antal grunde, der er kortlagt i 2021. Grunde, der både er kortlagt på vidensniveau 1 og vidensniveau 2, er opgjort under vidensniveau 2. Antal grunde, der er vurderet og ikke kortlagt og antal grunde, hvor kortlægningen er annulleret, er opgjort dels som samlet antal grunde ved udgangen af 2021 og dels som antallet for 2021.

Billede af nøgletal

Tabel 2. Udviklingen i antallet af kortlagte grunde i perioden 2012-2021  

Antal muligt forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 1) og antal forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 2) opgjort ved årets udgang.

Billede af nøgletal

Tabel 3. Antal grunde, der hvert år i perioden 2012-2021 er frikendt for forurening

Frikendte grunde er enten ikke kortlagt, fx på baggrund af vurdering af historisk materiale, eller kortlægningen er annulleret som følge af fx en undersøgelse eller oprensning.

Billede af nøgletal

Tabel 4. De frikendte grunde i alt år for år i perioden 2012-2021   

Tabel 4 opgør det samlede antal frikendte grunde ved årets udgang, mens tabel 3 opgør, hvor mange grunde der er frikendte i det enkelte år.

Billede af nøgletal

Tabel 5. Den offentlige indsats i 2021 

Regionernes arbejde med den offentlige indsats i 2021 fordelt på indsatsområder og indsatstype. Antallet er opgjort som antal aktive sager i 2021, det vil sige nye sager, der er startet op i 2021 og sager, der er videreført fra tidligere år. Nogle af sagerne er afsluttet i 2021. Hvis indsatsen både er sket af hensyn til grundvandet og borgernes sundhed, er den opgjort under grundvand. Hvis indsatsen både er sket af hensyn til grundvand og vandmiljø, er den opgjort under grundvand. Hvis indsatsen både er sket af hensyn til borgernes sundhed og vandmiljø, er den opgjort under borgernes sundhed.

Billede af nøgletal

Tabel 6. Borgerrettede opgaver i 2021   

Antallet er opgjort som antal aktive sager i 2021, det vil sige nye sager, der er startet op i 2021 og sager, der er videreført fra tidligere år. Nogle af sagerne er afsluttet i 2021.

Billede af nøgletal

Tabel 7. Undersøgelser og oprensninger finansieret af statens værditabsordning i 2021 og venteliste til oprensning 

Antallet er opgjort som antal aktive sager i 2021, det vil sige nye sager, der er startet op i 2021 og sager, der er videreført fra tidligere år. Nogle af sagerne er afsluttet i 2021. Tabellen indeholder også oplysninger om, hvor mange grunde der afventer oprensning efter værditabsordningen.

Billede af nøgletal

Tabel 8. Status over kortlagte grunde, der afventer offentlig indsats, og kortlagte grunde, der ikke er omfattet af offentlig indsats

Tabel 8 er en opgørelse af de grunde, der ved udgangen af 2021 afventer offentlig indsats i forhold til grundvand, sundhed og vandmiljø og grunde, der ikke er omfattet af yderligere offentlig indsats. Grunde, der afventer offentlig indsats både af hensyn til grundvand, borgernes sundhed og vandmiljø, er opgjort under grundvand. Grunde, der afventer offentlig indsats både af hensyn til borgernes sundhed og vandmiljø, er opgjort under sundhed. Hvis en grund afventer mere end én indsats, er den opgjort i forhold til det trin, der er længst i regionernes indsats (trinene i regionernes arbejde er beskrevet i afsnittet ”Overblik og prioritering”). Tabel 8 indeholder ikke oplysninger om grunde, hvor den offentlige indsats er i gang. Tallene i tabel 8 kan derfor ikke sammenlignes direkte med antallet af kortlagte grunde i tabel 1.

Billede af nøgletal

Tabel 9. Indsatsen over for vandmiljøet 

Antal grunde med jordforurening, hvor det er undersøgt, om jordforureningen påvirker vandmiljøet

Billede af nøgletal

Tabel 10. Oversigt over de vandmængder, der beskyttes   

Opgørelse over de vandmængder, som den videregående indsats (videregående undersøgelser, oprensninger og drift af tekniske anlæg) har været med til at beskytte i 2021 (opgjort som vandværkernes indvindingstilladelser). Opgørelsen omfatter den indsats, der er udført i vandværkernes indvindingsoplande (de geografiske områder, hvor vandværkerne henter deres drikkevand). En indsats kan være udført på en grund, der ligger i mere end ét indvindingsopland og dermed være med til at beskytte grundvandet i flere indvindingsoplande. De vandmængder, de tekniske oprensningsanlæg i vandværkernes indvindingsoplande har været med til at beskytte, er også opgjort (opgjort som vandværkernes indvindingstilladelser).

Billede af nøgletal

Tabel 11. Nuancering af kortlægningen  

Antal boliggrunde, hvor den sundhedsmæssige betydning er nuanceret, opgjort dels som det antal boliggrunde, der i alt er nuanceret ved udgangen af 2021, og dels som det antal boliggrunde, der er nuanceret i 2021.   

Billede af nøgletal

Tabel 12. Opgørelse over boliggrunde, som ikke er undersøgt, nuanceret og vurderet

Opgørelse ved udgangen af 2021.

Billede af nøgletal

Tabel 13. Indsatsen på de store jordforureninger og generationsforureninger i 2021 

Antallet af store jordforureninger og generationsforureninger og regionernes indsats på dem i 2021 fordelt på indsatstype. Forureninger med både undersøgelse og oprensning er opgjort under oprensning. Forureninger med både undersøgelse, oprensning og overvågning er opgjort under oprensning. Forureninger med både oprensning og overvågning er opgjort under oprensning. Forureninger med både undersøgelse og overvågning er opgjort under undersøgelse. Indsatsen er også talt med i tabel 5, som indeholder den samlede offentlige indsats i 2021. På de store jordforureninger koster det mere end 10 mio. kr. at håndtere risikoen.

Billede af nøgletal

Tabel 14. Indsatsen i forhold til pesticider i 2021   

Antallet er opgjort som antal aktive sager i 2021, det vil sige nye sager, der er startet op i 2021 og sager, der er videreført fra tidligere år. Nogle af sagerne er afsluttet i 2021. Sagerne er også talt med i tabel 5, som indeholder den samlede offentlige indsats i 2021.

Se flere tal for pesticidindsatsen på www.jordforureninger.dk.

Billede af nøgletal

Tabel 15. Oprensninger og tekniske anlæg til oprensning

Antal oprensninger, som de daværende amter og regionerne har gennemført eller er i gang med at gennemføre, og antal tekniske anlæg til oprensning, som har været eller fortsat er i drift. Antallet af oprensninger, som er afsluttet, kan være for højt, da det ikke har været muligt at frasortere samtlige privatfinansierede oprensninger. Det skyldes den måde, data fra før 2007 er opsamlet og registreret på.

Billede af nøgletal

Tabel 16. Økonomi i mio. kr. (driftsmidler) til de store jordforureninger og generationsforureninger i perioden 2017-2021. Penge fra særbevillingen til generationsforureningerne er ikke medregnet

Billede af nøgletal

Tabel 17. Økonomien på jordforureningsområdet i 2021

Fordelingen af regionernes samlede ressourceforbrug i 2021 er opgjort på de hovedområder, som regionerne indberetter til Miljøstyrelsen. I afsnittet ” Indsatsen i 2021 – krone for krone” er der flere økonomiopgørelser. Værdien af et årsværk i 2021 er sat til 669.243 kr. Årsværksprisen er reguleret ud fra pris- og løntallet pr. februar 2022. Samlet økonomi i mio. kr. er driftsmidler og årsværk omregnet til kr. Ressourceforbruget i den enkelte region fremgår af regionens indberetning om jordforurening til Miljøstyrelsen.

Billede af nøgletal

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation