Nøgletal

9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Nøgletal for 2023

Tabel 1. Status for kortlægning

Tabel 2. Udviklingen i antallet af kortlagte grunde i perioden 2013-2023

Tabel 3. Antal grunde, der hvert år i perioden 2013-2022 er frikendt for forurening

Tabel 4. De frikendte grunde i alt år for år i perioden 2013-2023

Tabel 5. Den offentlige indsats

Tabel 6. Borgerrettede opgaver i 2023

Tabel 7. Undersøgelser og oprensninger finansieret af statens værditabsordning
i 2023 og venteliste til oprensning

Tabel 8. Kortlagte grunde, der afventer offentlig indsats

Tabel 9. Kortlagte grunde, der ikke er omfattet af offentlig indsats

Tabel 10. Oversigt over de vandmængder, der beskyttes

Tabel 11. Nuancering af kortlægningen

Tabel 12. Opgørelse over boliggrunde, som ikke er undersøgt, nuanceret og vurderet

Tabel 13. Indsatsen på de store jordforureninger og generationsforureninger i 2023

Tabel 14. Indsatsen i forhold til pesticider i 2023

Tabel 15. Oprensninger, som er afsluttet

Tabel 16. Økonomi til indsatsen på de store jordforureninger og generationsforureninger i perioden fra 2013 til 2023

Tabel 17. Økonomi brugt på regionernes jordforureningsindsats i 2023

Tabel 1. Status for kortlægning

Antal muligt forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 1) og antal forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 2) opgjort dels som det antal grunde, der er kortlagt i 2023 og dels som det samlede antal ved udgangen af 2023. Grunde, der både er kortlagt på vidensniveau 1 og vidensniveau 2, er opgjort under vidensniveau 2. Antal grunde, der er vurderet og ikke kortlagt og antal grunde, hvor kortlægningen er annulleret, er opgjort dels som antallet i 2023 og dels som det samlede antal grunde ved udgangen af 2023.

Tabel 2. Udviklingen i antallet af kortlagte grunde i perioden 2013-2023  

Antal muligt forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 1) og antal forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 2) opgjort ved årets udgang.

Tabel 3. Antal grunde, der hvert år i perioden 2013-2023 er frikendt for forurening

Frikendte grunde er enten ikke kortlagt, fx på baggrund af vurdering af historisk materiale, eller kortlægningen er annulleret som følge af fx en undersøgelse eller oprensning.

Tabel 4. De frikendte grunde i alt år for år i perioden 2013-2023   

Tabel 4 opgør det samlede antal frikendte grunde ved årets udgang, mens tabel 3 opgør, hvor mange grunde der er frikendte i det enkelte år.

Tabel 5. Den offentlige indsats i 2023

Regionernes arbejde med den offentlige indsats i 2023 fordelt på indsatsområder og indsatstype. Antallet er opgjort som antal aktive sager i 2023, det vil sige nye sager, der er startet op i 2023 og sager, der er videreført fra tidligere år. Nogle af sagerne er afsluttet i 2023. Hvis indsatsen både er sket af hensyn til grundvandet og borgernes sundhed, er den opgjort under grundvand. Hvis indsatsen både er sket af hensyn til grundvand og vandmiljø, er den opgjort under grundvand. Hvis indsatsen både er sket af hensyn til borgernes sundhed og vandmiljø, er den opgjort under borgernes sundhed.

Tabel 6. Borgerrettede opgaver i 2023   

Antallet er opgjort som antal aktive sager i 2023, det vil sige nye sager, der er startet op i 2023 og sager, der er videreført fra tidligere år. Nogle af sagerne er afsluttet i 2023.

Tabel 7. Undersøgelser og oprensninger finansieret af statens værditabsordning i 2023 og venteliste til oprensning 

Statens værditabsordning giver boligejere mulighed for at få undersøgt og oprenset forurening hurtigere, men der er en egenbetaling. Regionerne står for at undersøge, oprense og myndighedsbehandle sagerne. Antal er opgjort som antal aktive sager i 2023, det vil sige nye sager, der er startet op i 2023 og sager, der er videreført fra tidligere år. Nogle af sagerne er afsluttet i året. Tabellen indeholder også oplysninger om grunde, der afventer oprensning efter værditabsordningen..

Tabel 8. Status over kortlagte grunde, der afventer offentlig indsats, og kortlagte grunde, der ikke er omfattet af offentlig indsats

Tabel 8 er en opgørelse af de grunde, der ved udgangen af 2023 afventer offentlig indsats i forhold til grundvand, sundhed og vandmiljø. Grunde, der afventer offentlig indsats både af hensyn til grundvand, borgernes sundhed og vandmiljø, er opgjort under grundvand. Grunde, der afventer offentlig indsats både af hensyn til borgernes sundhed og vandmiljø, er opgjort under sundhed. Hvis en grund afventer mere end én indsats, er den opgjort i forhold til det trin, der er længst i regionernes indsats. Tabel 8 indeholder ikke oplysninger om grunde, hvor den offentlige indsats er i gang.

Tabel 9. Kortlagte grunde, der ikke er omfattet af offentlig indsats 

Antal grunde kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) eller forurenet (vidensniveau 2), som ikke er omfattet af regionernes indsats med undersøgelse og oprensning.

Tabel 10. Oversigt over de vandmængder, der beskyttes   

Opgørelse over de vandmængder, som den videregående indsats (videregående undersøgelser, oprensninger og drift af tekniske anlæg) har været med til at beskytte i 2023 (opgjort som vandværkernes indvindingstilladelser). Opgørelsen omfatter den indsats, der er udført i vandværkernes indvindingsoplande (de geografiske områder, hvor vandværkerne henter deres drikkevand). En indsats kan være udført på en grund, der ligger i mere end ét indvindingsopland og dermed være med til at beskytte grundvandet i flere indvindingsoplande. De vandmængder, de tekniske oprensningsanlæg i vandværkernes indvindingsoplande har været med til at beskytte, er også opgjort (opgjort som vandværkernes indvindingstilladelser).

Tabel 11. Nuancering af kortlægningen  

Regionerne inddeler forurenede boliggrunde i tre kategorier – F0, F1 og F2 – der fortæller om forureningen betyder noget for brug af hus og have eller ej. Det hedder nuancering og er en slags tilstandsrapport for jorden. Kategorien F0 og F1 betyder, at forureningen ikke udgør nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have. F2 betyder, at der er eller kan være en risiko. F2 kan dog også betyde, at forureningen ikke er undersøgt tilstrækkeligt til, at regionen kan vurdere risikoen. Antal boliggrunde, hvor kortlægningen er nuanceret, er opgjort dels som det antal, der er nuanceret i 2023 og dels som det samlede antal boliggrunde, der i alt er nuanceret ved udgangen af 2023.

Tabel 12. Opgørelse over boliggrunde, som ikke er undersøgt, nuanceret og vurderet

Antal boliggrunde er opgjort ved udgangen af 2023.

Tabel 13. Indsatsen på de store jordforureninger og generationsforureninger i 2023 

Generationsforureninger er kendetegnet ved at være særligt omfattende, komplekse og dyre at håndtere. Udgifterne til den offentlige indsats på den enkelte forurening forventes at overstige 50 mio. kr. Regionerne kender til 10 generationsforureninger. Store jordforureninger koster mere end 10 mio. kr. at håndtere. Regionerne kender til 144 store jordforureninger. Regionernes arbejde med at undersøge og rense i 2023 fremgår af tabellen. Antal generationsforureninger og store jordforureninger og regionernes indsats i 2023 fordelt på indsatstype. Forureninger med både undersøgelse og oprensning er opgjort under oprensning. Forureninger med både undersøgelse, oprensning og overvågning er opgjort under oprensning. Forureninger med både oprensning og overvågning er opgjort under oprensning. Forureninger med både undersøgelse og overvågning er opgjort under undersøgelse.
Indsatsen er også talt med i tabel 5, som indeholder den samlede offentlige indsats i 2023.

Tabel 14. Indsatsen i forhold til pesticider i 2023   

Antallet er opgjort som antal aktive sager i 2023, det vil sige nye sager, der er startet op i 2023 og sager, der er videreført fra tidligere år. Nogle af sagerne er afsluttet i 2023. Sagerne er også talt med i tabel 5, som indeholder den samlede offentlige indsats i 2023.

Tabel 15. Oprensninger, som er afsluttet

Antal oprensninger, som de daværende amter og regionerne har gennemført eller er i gang med at gennemføre, og antal tekniske anlæg til oprensning, som har været eller fortsat er i drift. Antallet af oprensninger, som er afsluttet, kan være for højt, da det ikke har været muligt at frasortere samtlige privatfinansierede oprensninger. Det skyldes den måde, data fra før 2007 er opsamlet og registreret på.

Tabel 16. Økonomi til indsatsen på de store jordforureninger og generationsforureninger i perioden fra 2013 til 2023

Økonomi til indsatsen på store jordforureninger og generationsforureninger opgjort i mio. kr. (driftsmidler).
Penge fra særbevillingen i 2021 til generationsforureningerne er ikke medtaget i opgørelsen

Tabel 17. Økonomi brugt på regionernes jordforureningsindsats i 2023

Fordelingen af regionernes ressourceforbrug i 2023. Samlet økonomi i mio. kr. er driftsmidler og årsværk omregnet til kr. Værdien af et årsværk i 2023 er sat til 765.614 kr. Årsværksprisen er reguleret ud fra pris- og løntallet pr. marts 2024. Ressourceforbruget i den enkelte region fremgår af regionens indberetning om jordforurening til Miljøstyrelsen, som kan ses på regionernes hjemmesider.

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation