Teknologiudvikling

Fokus på teknologiudvikling

Regionerne udvikler og tester løbende nye metoder og teknologier for at gøre jordforureningsarbejdet mere effektivt og økonomisk. De indsamler store mængder data, som deles med myndigheder, virksomheder og andre interesserede.

Samarbejde om udvikling

Regionernes udviklingsarbejde sker ofte i samarbejde med forskningsinstitutioner og miljøvirksomheder, hvilket sikrer inddragelse af ny viden og praktisk anvendelse. Samarbejdet fremmer også forskning og uddannelse inden for jordforurening.

Danske regioner var fx blandt de første i Europa til at bruge termisk oprensning, hvor forurening fjernes ved at opvarme jorden. Teknikken er effektiv, økonomisk og bæredygtig, og anvendes nu bredt.

Demonstrationsprojekter til oprensning af PFAS

Regionerne har fået 10 mio. kr. fra staten til PFAS-demonstrationsprojekter i 2024-2025. Der er behov for nye metoder til rensning af PFAS-forurenet jord. Projekterne udføres i samarbejde på det nationale testcenter for PFAS i Korsør.

Netværk af testgrunde

Regionerne har syv testgrunde til udvikling og afprøvning af nye teknologier. Disse testgrunde er tilgængelige for alle, der vil teste ny teknologi inden for jordforurening.

Langtidsmålinger i Roslev

På en testgrund i Roslev, et tidligere renseri, har Region Midtjylland gennemført to års målinger. Resultaterne sendes automatisk til regionens it-system via sensorer.

Det ubeboede testhus tillader længerevarende målinger af forurening i jordluft, indeluft og kloakluft, selv ved overskridelse af grænseværdier, hvilket ikke ville tillades i et beboet hus. Målingerne er tilgængelige på vildmedtal.rm.dk.

Hovedpointer fra projektet:

 • Højeste forureningskoncentrationer i jordluft og indeluft findes om sommeren og tidligt efterår.
 • Radonmålinger er gode indikatorer for variationer i indeluftforurening.
 • Forurening i jordluft styres af jord- og grundvandstemperatur samt grundvandsniveau.
 • God sammenhæng mellem forurening i jordluft og indeluft gennem hele måleperioden.

Projektet viser, at i utætte huse, hvor forureningen ligger lige under gulvet, styrer jordluftens forurening den tilsvarende i indeluften. Vintermålinger kan give misvisende resultater med lavere forureningsindhold sammenlignet med sommermålinger.

Resultaterne vil hjælpe med at planlægge undersøgelser på de mest optimale tidspunkter af året.

Machine Learning og Kunstig Intelligens

Regionerne indsamler enorme mængder af data om jordforurening, som er tilgængelige hos Danmarks Miljøportal. I 2023 gennemførte regionerne sammen med firmaet Delegate et Machine Learning-projekt for at finde mønstre i disse data.

Analyser

 1. Forudsigelse af forurening
  Machine Learning vurderer, om en grund kortlagt som måske forurenet faktisk er forurenet. Analysen gætter korrekt i 8 ud af 10 tilfælde, og præcisionen vil stige med flere data.
 2. Bæredygtig laboratorieanalyse
  Analysen reducerer laboratorieanalyser ved at udelade stoffer, der aldrig findes i specifikke brancher, og ved kun at analysere for stoffer, der altid følges ad. Foreløbige resultater er lovende.
 3. PFAS-risikovurdering (under udvikling)
  Analysen vurderer sandsynligheden for, at en frikendt grund alligevel udgør et PFAS-problem, så regionerne kan undgå unødvendige undersøgelser.

Generativ Kunstig Intelligens

Generativ AI, som ChatGPT, anvendes til dokument- og informationssøgning. Teknologien forventes at revolutionere dataanalyse og kvalitetssikring i de kommende år. Teksten i dette ”fokusområde” er genereret med ChatGPT, hvor udgangspunktet har været teksten i den trykte udgave.

Eksempel på et foto skabt via kunstig intelligens. Hverken personerne eller stedet findes i virkeligheden.

Anlæg til jord- og grundvandsrensning

Regionerne driver omkring 285 anlæg til jord- og grundvandsrensning, hvoraf omkring 100 findes alene i Region Hovedstaden. Tidligere var der ingen sammenhæng mellem data fra disse anlæg, hvilket gjorde at det var op til den enkelte medarbejder at skabe forbindelse og planlægge vedligeholdet.

I perioden 2019-2021 gennemførte Region Hovedstaden og firmaet Krüger et projekt for at lette indsamlingen og sammenkædningen af data. To løsninger blev udviklet:

 • En digital logbog til registrering af oplysninger om tilsyn og udskiftning af aktivt kul og pumper, som tidligere blev håndteret som “døde” data i Word eller Excel. Logbogen er brugervenlig og undgår unødvendig registrering.
 • En overbliksplatform, der kobler og udstiller data fra den digitale logbog, elmålere, styrings- og overvågningssystemer samt regionens database over kemiske analyser. Når der er tilstrækkelige data, kan platformen guide forebyggende vedligehold, f.eks. pumpeskift.

Forskellige indgange til systemet er udviklet for at motivere brugerne:

 • En knap til at åbne anlæggenes styringssystem – nemt for driftsteknikere.
 • Scanning af en QR-kode ved anlægget – nemt for eksterne teknikere.
 • En knap på overbliksplatformen – nemt for medarbejderne på kontoret.

 

 

PFAS-undersøgelse på Fanø

I sommeren 2021 blev grænseværdien for PFAS i drikkevand sænket af Miljøstyrelsen, hvilket resulterede i en overskridelse i drikkevandet på Fanø, hvor PFAS-niveauet pludselig var dobbelt så højt som tilladt.

Region Syddanmark, støttet af sin teknologiudviklingspulje, og NIRAS, et rådgivende firma, gik sammen for at undersøge kilden til PFAS-stofferne. Var det en ukendt punktkilde eller PFAS-holdigt havskum, der blev blæst ind over øen?

13 boringer blev udført på tværs af øen, og grundvandsprøver blev taget til analyse. Prøverne viste en markant aftagende koncentration fra havet og ind over øen.

Vandprøver fra Fanø Vand blev sammenlignet med PFAS-sammensætningen fra boringerne, kaldet et PFAS-fingeraftryk. Analysen konkluderede, at PFAS-stofferne i vandværket sandsynligvis stammer fra PFAS-holdigt havskum, der blæste ind over øen.

Dette projekt markerer et gennembrud ved at påvise direkte sammenhæng mellem PFAS i havskum og risikoen for PFAS-forurening i kystnære vandboringer.

Resultatet betyder, at Region Syddanmark ikke behøver at lede efter en mulig PFAS-punktkilde og, at vandværket ikke skal etablere nye boringer da alt grundvandet på Fanø må antages at være PFAS-påvirket. Fanø Vand har etableret et permanent ionbytningsanlæg til rensning af grundvandet, hvilket har genoprettet drikkevandskvaliteten på øen.

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation