9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Prioritering af indsatsen

Overblik, risikovurdering og prioritering af nøgleord i regionernes indsats.

Regionale forskelle kræver regionale løsninger

Der kan ikke opstilles én model for, hvordan regionerne skal prioritere indsatsen. Det skyldes bl.a., at der er store regionale forskelle på

  • befolkningstætheden,
  • hvor meget grundvand der er rådighed til, og
  • hvor sårbart grundvandet er.

Flere steder i Danmark er der også et sammenfald mellem områder med forurenende aktiviteter og de områder, hvor vandværkerne henter drikkevandet. Der er større risiko for at finde forurening i områder, Hvor der er eller har været industri og erhverv, end der er i områder, hvor der ikke har været erhvervsaktiviteter. Omkring de store byer har der været den største erhvervsaktivitet og derfor også et stort antal forureningskilder.

De regionale forskelle og udfordringer stiller krav om regionalt tilpassede løsninger. Det er en politisk prioritering i den enkelte region at tage stilling til, hvordan ressourcerne bedst anvendes. Derfor vil der være forskel i prioriteringerne af arbejdet med at kortlægge, undersøge og rense op i de fem regioner.

GrundRisk – et værktøj til vurdering af risikoen

Miljøstyrelsen har i flere år udviklet på et nyt risiko- og screeningsværktøj i forhold til grundvandet kaldet GrundRisk. Det erstatter det værktøj, regionerne hidtil har brugt. Regionerne har nu overtaget ejerskabet af værktøjet, og har taget det i brug, mens den sidste udvikling gennemføres.

GrundRisk anvender oplysninger om bl.a. brancher, geologi, afstand til vandboringer og grundvandet og stoffernes farlighed, og bruges primært til en manuel risikoberegning af konstaterede forureninger, der kan true grundvandet.

4/10