9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Vandmiljøet undersøges

Jordforurening påvirker også vandmiljøet i søer, vandløb og langs kyster.

Regionerne har undersøgt, om 400 forurenede grunde kan påvirke vandmiljøet i søer, vandløb og langs kyster.

De 400 forurenede grunde blev udvalgt blandt 1.200 grunde, som regionerne tidligere har udpeget som risikogrunde. Undersøgelserne er udført som en del af myndighedernes indsats for at sikre et godt og sundt vandmiljø.

Læs rapporten om jordforureningers påvirkning af overfladevand  

Resultater fra undersøgelserne

PFAS-stoffer er påvist flere steder i både vandløb, søer og langs kyster.

Ammonium og jern er også fundet i mange prøver – ofte i forbindelse med gamle lossepladser. Pesticider og tungmetaller er fundet over grænseværdierne i ca. halvdelen af de vandløbstrækninger, der er undersøgt for disse stoffer.

Klorerede opløsningsmidler er kun fundet i ca. 5 % af de mange vandløb, søer og kystvand, der er undersøgt for disse stoffer. Det er overraskende, da regionernes indledende screeninger viste, at de klorerede opløsningsmidler ville være de stoffer, som udgjorde en risiko flest steder.

Vandløb – resultater fra undersøgelserne

Vandløbsstrækninger ved 270 forurenede grunde er undersøgt for påvirkning fra jordforurening.

I 6 ud af 10 vandløbsstrækninger er grænseværdien for mindst ét miljøfarligt stof overskredet, og forureningen kan udgøre en risiko for vandmiljøet. I resten er der ingen risiko, eller det er uafklaret, om der kan være en risiko.

I 2 ud af 3 af tilfælde kan den påviste forurening helt eller delvist skyldes en jordforurening. I resten af vandløbsstrækningerne skyldes forureningen enten ikke en forurenet grund, eller det er uafklaret, hvor forureningen kommer fra.

Søer og kystvande – resultater fra undersøgelserne

Undersøgelserne har omfattet 38 søer og 78 kystvande.

I 1/3 af undersøgelserne vurderer regionerne, at søen/kysten kan være påvirket af mindst 1 miljøfarligt stof i koncentrationer over grænseværdierne. I resten af søer/kystvande er der ingen risiko, eller det er uafklaret, om der kan være en risiko.

De søer/kystvand hvor der vurderes at være en risiko, skyldes den i 8 ud af 10 tilfælde helt eller delvist en jordforurening. I resten vurderes påvirkningen enten ikke at skyldes en forurenet grund, eller det er uafklaret, hvor forureningen kommer fra.

Resultaterne fra kystvande/søer adskiller sig fra resultaterne fra vandløbene ved, at der er risiko for vandmiljøet i en mindre andel af de undersøgte søer/kystvande. Regionerne vurderer, at forskellene primært skyldes undersøgelsesmetoderne. I vandløbene er prøverne udtaget direkte i det strømmende vand. Sandsynligheden for at ”fange” påvirkninger fra andre kilder end jordforurening er derfor større i vandløb end i de grundvandsprøver, der er udtaget helt tæt på de forurenede grunde i undersøgelser af kystvande/søer.

Den videre indsats

Resultaterne fra undersøgelserne skal staten bruge til at vurdere behovet for yderligere undersøgelser og eventuel oprensning, herunder hvilke indsatser, der skal være omfattet af den nuværende vandplanperiode, som løber frem til 2027.

Der skal også tages stilling til, hvordan de resterende 800 forurenede grunde og grunde, der kortlægges fremover, skal håndteres.

5/10