9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Nytænkning flytter grænser

Teknologiudvikling i samarbejde med universiteter og virksomheder

Håndtering af jordforurening er en kompliceret opgave, hvor ”one size fits all” sjældent er en brugbar model. De mange unikke problemstillinger kræver ofte tilpasning af eksisterende løsninger, en kombination af flere løsninger eller opfindelse af helt nye metoder.

Regionerne samarbejder ofte med andre aktører om at finde løsninger og udvikle nye og mere effektive metoder, teknologier og processer med afsæt i konkrete problemstillinger og behov. Projekterne spænder fra teknisk udviklingsarbejde og demonstrationsprojekter til it-løsninger, der sikrer kvalitet og fart i udvekslingen af data.

Omkostningerne i forbindelse med udviklingsprojekterne overstiger ofte, hvad regionerne selv kan finansiere. Udviklingen sker derfor typisk med støtte fra bl.a. Innovationsfonden og EU-fonde i partnerskaber med universiteter og private virksomheder.

Samarbejdet med de private aktører på forureningsområdet sikrer, at den nyeste faglige viden inddrages, samtidig med at de udviklede metoder kan anvendes i praksis. Viden, resultater og erfaringer deles med omverden, bl.a. på konferencer i ind- og udland. Det sikrer regionerne adgang til den nyeste viden, bringer nye samarbejdspartnere og er med til at give bedre, billigere og mere bæredygtige oprensningsmetoder.  

Læs mere om regionernes udviklingsprojekter under fokusområdet Teknologiudvikling.

Netværk af testgrunde

Flere forurenede grunde indgår i et nationalt netværk af testgrunde i Danmark. Grundene har forskellig forurening – fx klorerede opløsningsmidler, pesticider, tungmetaller og tjærestoffer – geologi og grundvandsforhold. De repræsenterer dermed en bred vifte af forureningsproblematikker.

Testgrundene giver mulighed for udvikling og afprøvning af nye teknikker i større skala på arealer, hvor eventuelle fejl ikke udgør nogen risiko for værdifuldt grundvand eller menneskers sundhed.

Læs mere om regionernes testgrunde.

7/10